Friday, November 4, 2011

Tagalog: EMS 2020: Ano Ang Mangyayari Sa Mga Korporasyon At Businesses?


Ano ang mangyayari sa mga corporasyon at businesses?
Nireremind ko yung mga nagkaruon ng business para kumita o mag profit .
Nagbenta ka ng mga bagay bagay sa mga tao at nagkaruon ka ng idea kung paano ito gagawin. Tingnan mo kung pano ka nagdesisyon na gawin ito at paano mo jinustify ang iyong posisyon. Sinabi mo na kung ano man yung ginawa mo ay makabubuti para sa lahat at inisip mo na ginagawa mo yun para tulungan ang mga tao - para gawin ang mundo na better place. Pero ginamit mo iyon sa pagkuha ng profit . Ngayon tinatawagan ka namin at pinapakita namin sa iyo na sa Equal Money System ang desisyon na ginamit mo para gawin ang ginawa mo. Sa totoo lang-  ikaw ang nagisip kung paano mo gagawin ang mga ginawa mo at sinabi mo ang mga statement na iyon sa iyong buhay. Tinatawagan ka naming ngayon na I honor mo ang iyong salita – na itong mga nakuha mo ay ibigay mo equally sa mga tao bilang act of love dahil ito naman ay pagaari ng lahat.
Magiging parte ka ng sistema na base sa prinsipyo na , ‘what is best for all’ . Hindi ka makukulangan. Ang aalisin lang sa iyo ay ang abilidad mo na gumawa ng ganitong mga bagay - para hindi ka maging greedy . Magkakaruon ka pa rin ng suficienteng mga bagay bagay na kailangan mo para ka mabuhay. Ang maganda dito ay hindi mo na imimisrepresent ang iyong sarili at hindi ka na rin magkecreate ng iba ibang advertising at presentasyon  para kumbinsihin ang mga tao na bilhin ang iyong brand dahil hindi na mageexist ang mga brand sa Equal Money System. Ikaw ay magiging malaya para eexplore ang mga bagay bagay na malapit sa puso mo at pwede ka ring magembento ng mga bagay bagay na pwede mong I share sa lahat. Magkakaruon ka rin ng time para sa iyong pamilya at sa iyong mga anak at mamahalin ka nila dahil nag spend ka ng oras sa bahay.
Ang mga corporasyon at businesses ay magiging parte ng global logistical system para idistribute ang suporta sa lahat equally. Yun lang mga parte na relevant dito sa distribusyon na ito na kritikal sa logistics ang matitira. Ang iba ay gagamitin as building for entertainment o bahay para sa mga tao kung saan sila pwedeng tumira at mangyayari ito kung hindi pa nalulutas ng BIG – Basic Income Grant -  ang housing crisis sa buong mundo.
Ito ay parte ng desisyon making na kinakailangan ang input ng lahat ng tao kahit na ikaw as a corporate member or business owner o propesyonal  -hindi mahalaga kung sino ka pero magiging parte ka ng pagdedesisyon at ang iyong mga takot ay ikokonsider  natin. Titingnan natin kung ang iyong mga takot ay mas importante kesa sa prinsipyo  na base sa– anong makabubuti sa lahat - dahil makikita natin na may psychological problem . Kung ako sa iyo hindi ako magispread ng takot. Ikokonsider ko ang katayuan ko ngayon dito sa systema na unequal kung saan ako ay nagprofit at winalang bahala ko ang ibang tao at kinuha ko ang profit na iyon sa ibang tao at pinotectahan ko din ang profit na iyon at sa pagprotekta ko sa profit na iyon hindi ko isinaalang alang  ang ibang tao. Yun ay act of greed at ito ay isa ding criminal act  so ang pagiging mayaman ay hindi isang acceptable o valuable na sitwasyon. Sumali kayo sa Desteni.

English:

What will happen to private corporations and the businesses?

FAQ: What is going to happen to the Private Corporations and the Businesses of people? Here I am going to remind all of you that has got businesses, and that went into business for profit, and that came up with all kinds of ideas to sell to everybody, that you must go back through your process of decision making and how you justified your position. You had in that design a point that you claimed that what you did is for the best for all, and that you are doing it to help humanity and to make the world a better place, but you use that in context of making profit. Now, unfortunate for you, we will call on that part of your decision making process when we get to an equal money system, and we will remind you through self honesty that you in fact had that thought, that you in fact did make those statements somewhere in your life, and that now we are calling on you to produce and to honor your word and therefore what you have created, that that be an act of love and belong to all and be distributed equally. You will be part of a system that is best for all, therefore, you will not lack, all you will lose is your ability to be greedy, and you’ll still have sufficient. What is a wonderful thing is that you will no longer have to misrepresent yourself, and you will no longer have to create all kinds of advertising and presentation to convince people to buy your brand because brands will no longer exists in an equal money system. You will, in fact, be free to explore what you truly love and may even invent more cool shit to share with everyone. You’ll have time for your families and your kids will start to love you because you’ll spend some time at home. But in essence, corporations, businesses, eventually will become part of the global logistical system for the distribution and support of all equally. Only those parts will be left in service that is relevant to this distribution and that is critical for logistics. The rest will be turned either into some form of entertainment as buildings or into homes where people can stay, if the basic income grant has not yet solved the housing crisis around the world. Obviously, this will be part of a decision making that will involve everyone, even you as corporate member or business owner or professional, it doesn’t matter who you are, you will be part of the decision and your fears if you have any, will be considered, and we will have a look if your fears are more important then what is best for all because obviously there is a psychological problem. So I would not just go around and spread fear, I would consider by virtue of a system that was unequal I have profited at the expense of others, and I have protected my profit at the expense of others, which was an act of greed, and in fact is a criminal act currently. So being wealthy is by no means is a valuable or an acceptable situation. Join us at Desteni.


Tagalog:EMS 2020: Anong Magiging Reward Natin Sa Magandang Ginawa Natin Sa Equal Money System?
Anong magiging reward natin sa magandang  ginawa natin sa EMS?

Ang gratefulness ang magiging reward mo dahil ang mga tao na nag benefit sa tulong mo ay siyang magpapasalamat sa iyo at pwede ka ring bigyan ng pagkain o party ng mga ito. Hindi ka pwedeng bigyan ng rebulto na ginawa para sila magpasalamat sa iyo dahil ang reward system ay base sa competition /education system at consumerism/capitalism system kung saan ang mga tao na katulad mo ay binibigyan ng reward para mamotivate ka na gumawa o magtrabaho dahil binigyan mo ng profit ang ibang tao .At dahil ang systema sa Equal Money System ay hindi base sa profit  Ang ginagawa mo ay ginagawa mo dahil mahal mo iyon at taos puso mong ginagawa ito . Gratefulness ang makakamtan mo . Ito ang gugustuhin mo at makakamtan mo ito. Ang fulfillment mo bilang isang tao ay galing  sa mga ginagawa mo para sa iba. Ang gratefulness nila sa pagtanggap nila niyon ay iyong reward at eto ang magiging basehan mo para ka maging fulfilled dito sa buhay.What about rewards for great performance?

FAQ: what about rewards for great performance in an Equal Money System? Obviously – gratefulness will be the reward because those that benefit from somebody’s great work will say ‘Thank You’ and might choose to reward the person with a nice meal or with something like a party. But there won’t be busts built for people or billboards for people because reward system itself is based on the Competition/Education system and the Consumerism/Capitalism System where people are rewarded to motivate others to do more to make a greater profit and because the system is not about profit, and one do what you do because you love doing it. Gratefulness will be the greatest reward you would ever want and would receive and therefore will have the fulfillment of your endeavor through the gratefulness you receive.


Tagalog: EMS 2020: Hindi Ba Aabusuhin Ng Ibang Mga Tao ang Equal Money System?


Tagalog:

Hindi Ba Aabusuhin ng Ibang Mga Tao ang Equal Money System?
Ang taong mangaabuso sa Equal Money System ay bibigyan ng kalutasan kaagad-agad. Magkakaruon ka ng correctional support at ang rights mo sa equality ay masususpende hanggat hindi ka nagbabago at hindi ka nagiging trustworthy na miyembro ng society na hindi nangaabuso ng iba. Itong pangaabuso mo na nangaling sa pagnanasa mong  mangabuso ng ibang tao dahil inaakala mo na marami ka nang power kesa sa ibang tao ay nanggaling sa kagustuhan mong magkaruon ka ng psychotic fun . Ang mga taong katulad mo na umaarte na parang psychos ay tatratuhin na parang psychos at pupunta ka sa psychological correction dahil ito ang nararapat na gawin sa ganitong sitwasyon . Para mo maintindihan ang iba pang mga importanteng bagay tungkol sa Equal Money System, basahin mo ang monthly blogbooks o magparticipate ka sa forum at kung naiintindihan mo ang mga sinasabi naming. Itong society na kinalalagyan natin ay mahalaga at mahalagang magkaruon tayo ng equality dito. Puntahan ninyo ang link na ibibigay dito.English:

Won't most people abuse the system? Equal Money FAQ

FAQ: Won't most people abuse the system? Abuse within an Equal Money System will be dealt with very immediate. And one will be going for correctional support immediately. And your rights to Equality will be suspended till you are corrected, till you are in fact a trustworthy member of society that will not go and abuse others and will not have some kind of psychotic fun from your ability to exercise abuse and power over others. So psychopaths - that means those that act like psycho's on the path of Life - will be dealt with as psycho's and will go for psycho-logical correction - because that's the logical thing to do. To understand more about Equal Money read our monthly Equal Money Blog books - here's a link to that - or participate in the forums. As you can hear, it is inevitable that a society of worth will have to become one that is a society of Equality. Join us
<

Thursday, November 3, 2011

Tagalog: EMS 2020: Anong Mangyayari Sa Mga Pamilya Sa Equal Money System?Tagalog:

FAQ: Anong Mangyayari Sa Mga Pamilya sa Equal Money System?

Magkakaruon pa rin kayo ng pamilya pero ang rason para magkapamilya ay naiiba, hindi ito base sa, ' meron ba tayong kakainin o wala' , 'mayaman ba ang mapapangasawa mo o hindi?'-  dahil hindi na tayo magtatrabaho para bayaran ang lahat ng pangangailangan natin sa ating buhay kung meron tayong pamilya. Hindi na tao magbabayad sa mga katulong para linisin ang mga bagay na hindi natin kakayanin. Ang family life ay magiging kakaiba magkakaruon ito ng pagkakaisa at magkakaruon tayo ng maayos na relasyon sa ating kapwa dahil hindi na tayo nagpapaligsahan. Tayo ay sumosoporta sa isa’t isa. Hindi na natin kakailanganin na umupa pa ng katulong para linisin ang bahay natin. Tayo ang dapat na maglinis nito.
Ang pagkakaruon ng malaking pamilya ay hindi magiging madali so ang mga tao ay automatically na gugustuhin nila na magkaruon ng maliit na pamilya para meron silang quality time at para maenjoy nila ang buhay nila so magkakaruon tayo ng population balance na mangyayari sa Equal Money System.  Ang family system ay anduon para suportahan ang bawa’t isa na mabuhay na merong dignidad at magturo kung ano ang ibig sabihin ng - true value – the value of life – a reverence for life – life will be a religion so ang halaga ng buhay ay buhay at ang buhay ang magiging relihiyon . Iisa ang magiging relihiyon nating lahat at ang family ang magiging batayan ng halaga ng buhay  dahil naiintindihan natin na kapag namatayan tayo ng anak ay masakit ito so alam natin ang halaga ng buhay at iyon ang basis natin para ma  ensure natin na ang bawa’t anak natin – at apo ay magiging safe. Hindi na sila manganganib dito sa buhay. Magiging suportado sila at maliligayahan sila at maeenjoy nila ang buhay at rerespetuhin nila ito. Sabi ni Jesus, “ mahalin mo ang iyong kapitbahay” at ito ay ginagawa nating totoo dito sa Desteni at Equal Money. Basahin ninyo ang freedom blogs at tingnan ninyo sa sarili ninyo kung ano ang namimiss ninyo dito sa buhay. 
                                                          

English:

FAQ: What about families in an Equal Money System? 


You're still gong to have families, but the motivation, the reason for being would be different- not about survival, having to have a work to pay for everything, having to employ slaves to clean after you- family life will be something different, it will be a communion, and within that you will have a much better relationship with your neighbor, because you are no longer competing, you are in fact supporting each other, especially because you can't employ any slaves anymore to clean your house- you have to clean it yourself, and having big families is not going to be an easy way to go, so therefore people will automatically have smaller families so they can have more quality time and that they can enjoy their life much more. So we will have a population 'balance' that'll occur through an Equal Money System, and the family system itself will be there to support each one in dignity to teach true value- the value of life- a reverence for life- life will be the religion- the only religion- one religion for all- and family will be the basis because the family truly understand the value of life, as any family that has lost a child can vouch for- and that is the basis of it- that every child and grandchild be safe, supported, and be full of joy and love and enjoying their life with respect. "Love thy neighbor"- the message of Jesus- practically realized with Desteni and Equal Money. Read the Freedom Blogs and see for yourself what you have missed, all along.

Friday, October 28, 2011

FAQ: Can I Profit From Equality?A: You can't and you can.

In the current monetary system there is unequal distribution of money so the thrust is survival within having money as the personality ensure its survival in the future. We do business with other personalities -which in essence is fueled by competition. When we sell products or services we calculate the capital we put on making the product or service available to others. Then we put the price up so when we sell it we earn profit from the sale. This will keep us afloat and keep us surviving. This is what happens when we define ourselves according to the value we give ourselves according to how much money we have . This way in an equal money system we can't profit because we will not be able to own our own business. We will be equal owners of the only one corporation we call life.

We forgot the inter- connectedness of life in this current monetary system - because we defined who we are based on money which is unequally distributed - so our starting point in doing business with each other is self-interest. We compete for the future survival of the personality- us, our family, the community we belong and our country. We believed that we have a separate identity - because we belong to a separate family and we have a separate bank account. We lived our beliefs as if it was real. We forgot the fact that we all exist here equally as life - as we are all here in this physical existence.

In an equal money system there is equal distribution of money so the motivating factor is not survival. Profit will change its meaning from gain as self-interest to gain in being equal as all life.  Survival is guaranteed because everyone will be given equal amounts of money from birth to death. In essence our future is guaranteed. We will be fully aware of what is here and we will be able to predict the future. We will be confident of our future because we will be confident of who we  are and where we are. We know this will not change because our value is not defined by a fluctuating currency anymore - rather by stability - of who we are as life equally.We know that everyone will get everything that's possible because the system honors life equally.

FAQ: Will Circuses Exist In An Equal Money System?
A: No. Circuses will not exist in an equal money system.

In this current monetary system money is distributed unequally. We have defined ourselves according to this inequality - according to how much money we have in our pockets - hence life is about survival and self-interest . Animals are perceived less than humans. Instead of being able to roam around with humans because they have equal rights to enjoy their common habitat - the earth - the home of all life on earth - they are being used in circuses  to be used by humans to make money for themselves. We entertain ourselves and earn money in the expense of animals. We compete with humans for gain and use animals in the name of money.

I say enough. This is unacceptable.

In an equal money system, all life will be given equal value as life. We will have equal access to the basic necessities we need to survive - this is true for both animals and humans. No more cages for chickens. No more elephants, monkeys, horses etc. in circuses. We will wake up to a new world where we will roam with animals on the face of the earth - which we will call our home where life will be honored equally.

I am one vote for an equal money system.

Tuesday, October 25, 2011

FAQ: What Happens To Those That Refuse To Live In An Equal Money System?


What do we know about equality?

We are living in a world where inequality is the name of the game. We have to survive within a group, such as our family, where we are usually in competition with every family member. We compare, we judge, and we become jealous of other family members when one of them is being given favoritism. From this definition  we experience the world.

Our parents taught us that this is an uncertain world – and that we have to fight for our own survival. They taught us beliefs about what is good, and what is bad… what we should do and not do. We learned not to question. We know that people who question the system become ostracized so we learned to accept the system. We follow the system without question. In essence, we accept and allow this world to be the way it is.  Inequality became the basis of the way we live life. We became the system.

Who we are as the personality is defined by unequal amounts of money in our pockets. Change how money is distributed and we will change the value we give ourselves.  Who we are now within how much money we have in our pocket defines our value as a person. Our value in the system becomes our identity. Equal amounts of money in our pocket given from birth to death will make us see the world differently.

These are the questions we have to ask ourselves:

Will we begin seeing each other eye to eye?

Will we not compete because we will be given equal amounts?

Will we not compare because we will have equal value?

Will we not be jealous because no one is less than or more than another?

We will wake up in a new world where life is truly honored.

Living in an equal money system will be free of stress. People will live in equal footing with one another because they will realize that their value is life. In cases where some people becomes a threat to others, they will have someone to support them. 

There will be psychologists and professionals assisting people who becomes a threat to the good living in an equal money system but if they do not correct themselves, goodwill, and the lives of all the living things on the planet and it is unknown what is causing it- maybe a physical dysfunction - such a person will be kept behind locked doors for the protection of that person because the people will see that person as a threat. So people will be in danger if we allow that person to be out in society. For their own protection they will be kept under supervision.

To Look At Articles Etc.
http://equalmoney.org
For Tools You Can Use In Life:
http://juneroca.com